Algemene voorwaarden

MARA-Creations B.V., gevestigd te (5988 PA) Helden aan de Maasbreeseweg nr. 51

Artikel 1, definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen:

Verkoper: MARA-Creations B.V.

Koper: de wederpartij van koper

Overeenkomst: de in onderling overleg tussen verkoper en koper te bepalen zaken die door de verkoper aan de koper zullen worden verkocht en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

 

Artikel 2, toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen verkoper en koper, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de koper gelden uitsluitend indien deze door verkoper zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met koper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3, offertes

1. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

2. De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper hiermee uitdrukkelijk instemt.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het leveren van een gedeelte van de zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 4, totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 5, wijzigingen

1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

Artikel 6, kwaliteit en omschrijving

1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven.

2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:

a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

b. gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

3. De door verkoper vervaardigde producten en/of producten welke verkoper aan koper doorverkoopt zijn voorzien van het bedrijfslogo, artikelnummer en/of productnaam van verkoper. Het staat verkoper vrij de afmetingen van voormeld bedrijfslogo, artikelnummer en/of productnaam per product aan te passen c.q. te bepalen. Indien koper gegronde redenen heeft tegen deze vermelding dient koper dit, na ontvangst van de offerte c.q. schriftelijke opdrachtbevestiging, schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken. Verkoper en koper treden alsdan in overleg over een gepaste oplossing.

 

Artikel 7, verzending

1. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de offerte is bepaald of vooraf c.q. naderhand is overeengekomen.

2. Koper dient vooraf het bedrag te betalen of de goederen onder rembours te ontvangen. Indien betaling vooraf is overeengekomen zal na ontvangst van betaling over worden gegaan op verzenden c.q. bestellen en verzenden. Rembours is op kosten van de koper.

 

Artikel 8, eigendomsvoorbehoud en risico

1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.

2. Alle door verkoper geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.

3. In het geval dat koper de door verkoper geleverde zaken verwerkt, zal verkoper aangemerkt worden als producent en zal verkoper automatisch het volledige eigendomsrecht verkrijgen op de nieuw geproduceerde goederen.

4. In geval de door verkoper geleverde goederen zijn gecombineerd (samengevoegd) of vermengd met materialen van koper, welke aangemerkt dienen te worden als hoofdzaak, wordt geacht te zijn overeengekomen dat koper het gezamenlijk eigendomsrecht overdraagt met betrekking tot de hoofdzaak aan verkoper met berekening naar evenredigheid van de gefactureerde waarde van de geleverde goederen door verkoper (of, wanneer de factuurwaarde niet kan worden vastgesteld de marktwaarde) ten opzichte van de factuurwaarde van de hoofdzaak. Koper houdt voor verkoper alle volledige of gezamenlijke eigendomrechten die daaruit voortvloeien in bewaring, zonder verkoper daarvoor kosten in rekening te brengen.

5. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8. Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 9, reclames

1. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan verkoper. De reclame dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.

2. Geringe afwijkingen in maatvoering, model, kleur, en afwerking kunnen koper geen grond voor reclames opleveren.

3. Indien een klacht gegrond is, zal de verkoper de zaken alsnog conform overeenkomst leveren, tenzij dit reeds voor de koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal verkoper slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 10, levering

1. De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, welke bepaald is in de offerte. De leveringstermijn vangt aan op de eerste werkdag volgende op de dag dat de verkoper de aanvaarding van de koper heeft ontvangen.

2. De tussen verkoper en koper overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de koper de verkoper dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11, overmacht

1. De in artikel 10 van deze algemene voorwaarden bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welk de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de goederen moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.

3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Indien door overmacht de levering meer dan 90 dagen vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

5. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan 90 dagen vertraagd wordt, gehouden om het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te accepteren en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen.

 

Artikel 12, aansprakelijkheid

1. Voor elke door verkoper aanvaarde overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Verkoper kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van overeenkomsten.

2. De aansprakelijkheid van de verkoper is in alle gevallen beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van de koper.

3. Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van koper (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

5. Koper kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien deze binnen drie maanden na afronding van de overeenkomst door koper schriftelijk is kenbaar gemaakt.

 

Artikel 13, garantie

1. Op producten welke door verkoper verkocht zijn als zijnde "Maatwerk product", verstrekt verkoper een garantietermijn gedurende 2 jaar.

2. Op standaard producten welke door verkoper aangekocht zijn bij fabrikanten c.q leveranciers en bestemd voor wederverkoop, verstrekt verkoper een garantietermijn gedurende 1 jaar.

3. Op producten welke op de website gepresenteerd worden als zijnde "LOW BUDGET producten" verstrekt verkoper een garantietermijn gedurende 6 maanden.

 

Artikel 14, prijs en betaling

1. Alle schriftelijke offertes worden vermeld exclusief BTW en in Euro (€) tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De verkoopprijzen vanuit de digitale catalogus van MARA-Creations B.V. worden vermeld inclusief BTW en in Euro (€) tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking en administratiekosten. Verzendkosten worden berekend volgens de "Aanvullende Voorwaarden" ten aanzien van de "DOELGROEP" betalingen". 

2. Koper is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Koper is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Verkoper zal de koper het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 4 schriftelijk kenbaar maken. Verkoper zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4. Indien koper de door verkoper kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is koper gerechtigd binnen 10 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomt schriftelijk op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren tegen de in de kennisgeving van verkoper genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

5. De koper is verplicht de koopprijs binnen veertien dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

6. Na de vervaldatum is de koper in gebreke en heeft de verkoper het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten zijn gelijk aan de kosten zoals berekend en gebruikelijk toegepast door de Nederlandse Orde van Advocaten, deze komen ten laste van de koper. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van verkoper.

7. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de verkoper de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat betaling is geschiedt.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

9. Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

10. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de koper, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de koper, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Aanvullende voorwaarden ten aanzien van "DOELGROEP" betalingen 

Na ontvangst van uw bestelling, versturen wij u z.s.m. een "Orderbevestiging" met als bijlage een "Akkoordbevestiging", waarin de levertijd, eventuele verzendkosten en betaalwijze wordt vermeld. Deze "Akkoordbevestiging" dient door de klant ingevuld te worden en middels de "Verzend-Button" op het formulier aan MARA-Creations B.V. geretourneerd te worden. MARA-Creations B.V. hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

Bestellingen vanuit de doelgroep: 

 • Particulieren
 • Bedrijven

worden, mits anders is overeengekomen, vriendelijk verzocht het verschuldigde totaalbedrag middels een voorafbetaling te voldoen op IBAN nr. NL77RABO0120775212 of IBAN Nr. BE27235014856873. Als de overboeking naar MARA-Creations B.V. heeft plaatsgevonden, zal uw bestelling geleverd worden conform de vermelde levertijd in de eerder aan u verzonden orderbevestiging / akkoordbevestiging. Indien MARA-Creations B.V. binnen 10 werkdagen na het verzenden van de orderbevestiging / akkoordbevestiging geen betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.

        Bestellingen vanuit de doelgroep: 

 •  Scholen
 •  Overheid
 •  Stichtingen
 •  Verenigingen
 •  Ziekenhuizen
 •  Kinderopvang
 •  Semi Overheid
 •  Verpleegtehuizen
 •  Revalidatiecentra
 •  Gehandicaptenzorg
 •  Verzorgingstehuizen
 •  Paramedische beroepen
 •  Geestelijke gezondheidszorg

ontvangen de factuur, nadat MARA-Creations B.V. de bestelling heeft verzonden. De factuur wordt verzonden naar het door u vermelde adres en/of e-mailadres in het door u verzonden "Bestelformulier".

Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde totaalbedrag binnen 14 dagen na de vermelde factuurdatum te voldoen op IBAN nr. NL77RABO0120775212 of IBAN Nr. BE27235014856873.

Artikel 15, ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in art.13 heeft de verkoper de bevoegdheid de koopovereenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijk verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 16, toepasselijk recht en forumkeuze

1. Iedere overeenkomst tussen verkoper en koper is onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen verkoper en koper of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd en beslecht door de Rechtbank te Roermond en ingeval de Kantonrechter competent is, de Kantonrechter te Venlo of de Kantonrechter door de wet dwingend voorgeschreven.

3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN LEASE

Indien partijen een lease-overeenkomst zijn aangegaan zijn bovenstaande algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing tenzij hieronder een andere bepaling is opgenomen.

Artikel 1, duur een beëindiging van de overeenkomst

1. MARA-Creations B.V. en zijn wederpartij gaan een overeenkomst aan voor de duur zoals door omschreven in de offerte.

2. MARA-Creations B.V. en zijn wederpartij kunnen de lease-overeenkomst niet tussentijdse opzeggen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst.

 

Artikel 2, betaling en facturering

1. De lease-overeenkomst wordt aangegaan met een maandelijkse betalingsverplichting. De wederpartij van MARA-Creations B.V. is verplicht zorg te dragen dat het overeengekomen leasebedrag vóór iedere 1e van de maand op het rekeningnummer van MARA-Creations B.V. is bijgeschreven.

2. MARA-Creations B.V. heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

 

Artikel 3, uitvoering van de overeenkomst

1. MARA-Creations B.V. zal zich inspannen haar dienstverlening met zorg te verrichten overeenkomstig de met haar wederpartij schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.

2. Alle door MARA-Creations B.V. genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan MARA-Creations B.V. bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt MARA-Creations B.V. niet in verzuim. MARA-Creations B.V. is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MARA-Creations B.V. en haar wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

3. De wederpartij verstrekt MARA-Creations B.V. tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan MARA-Creations B.V. ter uitvoering van de dienstverlening ter beschikking gestelde gegevens, waaronder tevens dient te worden verstaan foto's en instructies, steeds juist en volledig zijn en dat alle aan MARA-Creations B.V. verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van MARA-Creations B.V.

5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van MARA-Creations B.V. staan of indien haar wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft MARA-Creations B.V. in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van MARA-Creations B.V. in rekening te brengen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Roermond (NL) onder nummer: 24/2000